Aktualności

Urządzenia z kopią elektroniczną.

Teraz to nie tylko drukarki fiskalne Thermal ale również dostępna w sprzedaży kasa fiskalna Posnet NEO EJ z modułem kopii elektronicznej oraz funkcją eurofiskalizacji.

Więcej >>

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

Dodaj

Urządzenia z kopią elektroniczną.

28.03.2011 14:31

Teraz to nie tylko drukarki fiskalne Thermal ale równie? dost?pna w sprzeda?y kasa fiskalna Posnet NEO EJ z modu?em kopii elektronicznej oraz funkcj? eurofiskalizacji.

 

 

   

Brak konieczno?ci drukowania papierowych kopii paragonów.
Korzy?ci: Znaczna redukcja kosztów ponoszonych na materia?y eksploatacyjne (rolki kasowe). Likwidacja problemów logistycznych i ograniczenie nak?adów finansowych zwi?zanych z przechowywaniem „tradycyjnych” kopii paragonów przez okres 5 lat.

 

 

Uniwersalna karta SD/SDHC jako Informatyczny No?nik Danych. Niewielkie rozmiary – du?a pojemno??.
Korzy?ci: ?atwo?? przechowywania du?ej ilo?ci danych (Na karcie SD 2GB mo?na zapisa? zawarto?? co najmniej 3330 standardowych rolek papieru).  Szybki i ?atwy dost?p do zarchiwizowanych w ten sposób danych. Karta obs?ugiwana przez wiele rodzajów urz?dze? umo?liwiaj?cych kopiowanie i archiwizowanie danych.

 

Zabezpieczone elektronicznie dane – mo?liwo?? weryfikacji autentyczno?ci danych równie? bez udzia?u urz?dzenia fiskalnego, z którego pochodz?.
Korzy?ci: Mo?liwe jest m.in. sprawdzenie autentyczno?ci danych zarchiwizowanych na innych no?nikach („kopia bezpiecze?stwa”).

 

Bezpiecze?stwo danych – dowolna ilo?? zapasowych kopii na dowolnych no?nikach danych (p?yty CD, DVD, komputer, dyski przeno?ne, pendrive, itp)
Korzy?ci: Dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualn? utrat? danych.

 

Pami?? podr?czna w urz?dzeniu – w przypadku zape?nienia b?d? braku Informatycznego No?nika Danych (IND) w urz?dzeniu mo?na na nim rejestrowa? sprzeda? przez okres 3 dni, po których konieczna jest archiwizacja danych na IND.
Korzy?ci: Zape?nienie, wyj?cie z urz?dzenia czy uszkodzenie IND nie powoduje konieczno?ci przerwania sprzeda?y.

 

100 metrowa rolka kasowa - trzykrotnie d?u?sza od dotychczasowej.
Korzy?ci:  Mniejsza cz?stotliwo?? wymiany papieru, zapewnia szybsz? i bardziej p?ynn? obs?ug? klientów.