Aktualności

Urządzenia z kopią elektroniczną.

Teraz to nie tylko drukarki fiskalne Thermal ale również dostępna w sprzedaży kasa fiskalna Posnet NEO EJ z modułem kopii elektronicznej oraz funkcją eurofiskalizacji.

Więcej >>

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

Dodaj

Subiekt GT

Subiekt GT
pobierz najnowsze demo

Subiekt GT to nowoczesny system sprzeda?y stworzony z my?l? o firmach, które poszukuj? sprawnego narz?dzia wspomagaj?cego ca?o?ciow? obs?ug? dzia?u handlowego, sklepu, punktu us?ugowego, rzemie?lniczego, itp.

Subiekt GT jest kolejn? wersj? znanych w Polsce systemów firmy InsERT: Subiekta 4, Subiekta 5 i Subiekta dla Windows. Dzi?ki bogatej funkcjonalno?ci i prostej, intuicyjnej obs?udze, program sprawdza si? w ka?dej sytuacji. Zastosowane technologie i rozwi?zania biznesowe sprawiaj?, ?e Subiekt to najcz??ciej w Polsce wybierany program do wspomagania sprzeda?y.

Subiekt GT jest sprawnym i szybkim systemem wyposa?onym w najnowsze rozwi?zania interfejsowe czyni?ce go programem bardzo ergonomicznym i przyjaznym dla u?ytkownika. Jednocze?nie jego wszechstronno?? i mo?liwo?ci konfiguracji czyni? go produktem niemal dla ka?dego.

Subiekt GT jest cz??ci? linii InsERT GT, która zawiera równie? Rachmistrza GT – program do prowadzenia ksi?gowo?ci w formie ksi??ki przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zrycza?towanego, Rewizora GT – program do prowadzenia ksi?gi handlowej, Gratyfikanta GT – system kadrowo-p?acowy oraz Gestora GT – system zarz?dzania relacjami z klientami. Motor bazy danych zastosowany w programach linii InsERT GT to Microsoft SQL Server 2008 R2, który w bezp?atnej wersji Express Edition jest dostarczany wraz z systemem. Wraz z kolejn? wersj? Subiekt GT b?dzie w pe?ni zgodny z Microsoft SQL Server 2012.

Podstawowe mo?liwo?ci Subiekta GT:

 • pe?na obs?uga wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;
 • prowadzenie kartoteki kontrahentów, obejmuj?cej równie? informacje typu CRM; mo?liwo?? definiowania rubryk z dodatkowymi informacjami;
 • prowadzenie kartoteki towarów, us?ug, kompletów i opakowa? zwrotnych z rozbudowan? kalkulacj? cen (10 poziomów cen sprzeda?y, w tym ceny walutowe);
 • pe?ny rozdzia? dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ itp.; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury;
 • obs?uga przedp?at, p?atno?ci kart? kredytow? oraz sprzeda?y kredytowanej;
 • obs?uga zamówie? z rezerwacj? towarów oraz fakturami zaliczkowymi;
 • rozbudowana obs?uga rachunków bankowych (z?otówkowych lub walutowych) z operacjami wp?aty, wyp?aty i transferu (plus op?aty prowizyjne, wyci?gi, itp.);
 • pe?na obs?uga rozrachunków (nale?no?ci i zobowi?za?), w tym rozrachunków wielowalutowych;
 • wiele ró?norodnych zestawie?, raportów i analiz; mo?liwo?? tworzenia w?asnych raportów;
 • rozbudowana obs?uga urz?dze? zewn?trznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietuj?ce, czytniki kodów paskowych);
 • pe?na integracja z systemem zarz?dzania relacjami z klientami (CRM) Gestor GT;
 • pe?na integracja z komputerow? ksi?g? przychodów i rozchodów Rachmistrz GT oraz systemem finansowo-ksi?gowym Rewizor GT.

U?ytkownikom, którzy chcieliby dopasowa? Subiekta GT do specyficznych potrzeb, polecamy Sfer? dla Subiekta GT – dodatek umo?liwiaj?cy rozbudow? systemu sprzeda?y. Funkcjonalno?? Subiekta GT rozszerz? równie? specjalne pakiety – niebieski PLUS dla InsERT GT, zielony PLUS dla InsERT GT i czerwony PLUS dla InsERT GT.

Integracja programu z mobilnym Subiektem, oscGT i Sello stwarza ca?kiem nowe mo?liwo?ci, sprzyjaj?c poszerzeniu rynku zbytu. Towary z Subiekta GT mog? by? sprzedawane w terenie (mobilny Subiekt) oraz w internecie – zarówno w sklepie internetowym (oscGT), jak i na aukcjach (Sello).