Aktualności

Urządzenia z kopią elektroniczną.

Teraz to nie tylko drukarki fiskalne Thermal ale również dostępna w sprzedaży kasa fiskalna Posnet NEO EJ z modułem kopii elektronicznej oraz funkcją eurofiskalizacji.

Więcej >>

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

Dodaj

Small Business

Small Business
pobierz najnowsze demo

Program Small Business stworzony zosta? z my?l? o pe?nej obs?udze sklepu. Posiada wszystkie niezb?dne modu?y: obrót dokumentami, gospodark? magazynow?, ksi?gowo?? oraz kadry-p?ace.

Nasza oferta obejmuje tak?e oprogramowanie do obs?ugi placówek gastronomicznych.

Prócz podstawowych funkcji u?ytkownik mo?e w nim znale?? równie? tak wyspecjalizowane narz?dzia jak: tworzenie zamówie? na podstawie rotacji i zapasów towarów, wczytywanie faktur zakupu i cenników z hurtowni, analizy obrotu, zysku i mar?y. W istotny sposób pomagaj? one w codziennej pracy.

Najwi?kszym atutem programu jest wspó?praca ze wszystkimi dost?pnymi modelami kas i drukarek fiskalnych, wag, skanerów i inwentaryzatorów oraz, co równie wa?ne, umo?liwia wszechstronne wykorzystanie tych - stosunkowo drogich przecie? - urz?dze?.

 

Ile czasu i pracy zaoszcz?dzisz, wprowadzaj?c nasz system w swojej firmie.

 

Przej?cie na system kodów kreskowych

W wyniku tej operacji zb?dne staje si? metkowanie towarów fabrycznie oznaczonych kodami przez producentów. Sprzeda? sprowadza si? do identyfikacji towarów poprzez ich kod kreskowy. Du?o ?atwiejsza jest przecena towarów i inwentaryzacja.

 

?atwy dost?p do informacji

Za pomoc? jednego klawisza otrzymasz kluczowe informacje handlowe: warto?? obrotu, zysku, uzyskanej mar?y, itp. Jest to szczególnie cenne zwa?ywszy, i? ka?dy dokument do systemu wprowadza si? tylko raz, uzyskuj?c w zamian bardzo szybki dost?p do ogromnej ilo?? informacji.

 

Przyj?cie dostawy i szybkie umar?owienie towarów

Wprowadzenie faktury zakupu do komputera pozwala na ?atwe, automatyczne ustalenie cen sprzeda?y towarów w oparciu o podany procent mar?y (narzutu) i cen? zakupu towarów. Jedn? z zalet jest stosunkowo ?atwe rozbicie opakowa? zbiorczych wraz z ich cenami na ilo?ci i ceny jednostkowe, jakimi pos?uguje si? sklep.


W trakcie operacji program pokazuje procent mar?y (narzutu), ceny jednostkowe sprzeda?y, zysk jaki uzyskamy po sprzeda?y towarów.
Wprowadzenie tych danych do komputera mo?na usprawni? na kilka sposobów:

 • poprzez wczytanie faktury otrzymanej od dostawcy w formie elektronicznej (pendrive lub Internet),
 • pos?u?enie si? inwentaryzatorem poprzez wczytanie kodów kreskowych z opakowa?,
 • pos?u?enie si? skanerem kodów kreskowych do odczytania kodów z opakowa?.

 

Wydruk etykiet na pó?ki oraz zaprogramowanie kas fiskalnych

Wprowadzenie cen sprzeda?y oraz kodów kreskowych do obiegu wewn?trznego systemu umo?liwia automatyczne wys?anie do kasy fiskalnej towarów nowych oraz przecenionych.
Wymiana etykiet cenowych polega na komputerowym wydrukowaniu nowych etykiet na drukarce zwyk?ej lub specjalizowanej. Jednocze?nie program ustala i drukuje ceny w jednostkach odniesienia (SI), które zosta?y wprowadzone nowymi przepisami w zwi?zku z wej?ciem do Unii Europejskiej.
Reasumuj?c, czas przyj?cia nowej dostawy w zwi?zku z pomini?ciem metkowania towarów oraz szybkim wyszukaniem ich, umar?owieniem oraz zaprogramowaniem urz?dze? s?u??cych do sprzeda?y ulega znacznemu skróceniu.

 

Przyspieszenie sprzeda?y i zmniejszenie ilo?ci b??dów

Pos?ugiwanie si? kodami kreskowymi oznacza, i? na stanowisku sprzeda?y mo?na identyfikowa? towary za pomoc? skanerów kodów pod??czonych do kasy fiskalnej lub do komputera.
Kasjerka zamiast wystukiwa? ceny towarów przesuwa je przed skanerem, co jest czynno?ci? prost? i szybk?, a tak?e znacznie redukuj?c? ilo?? b??dów zwi?zanych z r?cznym wystukiwaniem cen.
To w?a?nie ten element komputeryzacji najcz??ciej dostrzegany jest w hipermarketach. Po dokonanej sprzeda?y program automatycznie odbiera z kas i drukarek fiskalnych informacj? o ilo?ci i warto?ci sprzedanych towarów na bie??co uaktualniaj?c ich zapas w komputerowym magazynie.

Przy pomocy sprawdzarki cen klienci sami mog? sprawdza? ceny produktów dost?pnych w sklepie.

 

Zastosowanie wag metkuj?cych

Cz??? towarów, które nie posiadaj? kodów kreskowych (mi?so, warzywa) mo?na ometkowa? kodami wagowymi. Kody te umo?liwiaj? jednoczesn? identyfikacj? towaru wraz z podaniem jego ilo?ci. Ometkowane w ten sposób towary wa?one sprzedajemy tak samo, jak pozosta?e. System komputerowy pozwala równie? na szybkie zaprogramowanie wag metkuj?cych.

 

Wielokrotne przyspieszenie inwentaryzacji

U?ycie inwentaryzatorów lub skanerów kodów kreskowych diametralnie skraca czas tej operacji i drastycznie zmniejsza ilo?? pomy?ek. Sprawna organizacja oraz zastosowanie w/w urz?dze? pozwala na unikni?cie r?cznego spisywania towarów i - co najmniej trzykrotne - przyspieszenie operacji.
W ?redniej wielko?ci sklepie mo?e to by? jedna noc, a nawet popo?udnie. Ilo?? b??dów jest minimalna, a ponadto program sporz?dza bardzo czytelny wydruk zawieraj?cy spis ilo?ciowy oraz warto?ciowy posiadanych towarów.

 

Kontrola pracowników

System komputerowy na bie??co pokazuje zapas posiadanych towarów. Pozwala to na wyrywkow? kontrol? faktycznych ilo?ci poszczególnych towarów i natychmiastowe ujawnianie niezgodno?ci. Program wylicza warto?? istniej?cej ró?nicy, a prowadzona historia obrotu towarem pozwala na wyja?nienie przyczyn jej powstania.

Raporty kasjerów Z umo?liwiaj? dok?adne rozliczenie sprzedawców z ich utargu.

 

Tworzenie zamówie?

Program posiada opcje analizuj?ce rotacj? i zapas asortymentu. Tym samym, za pomoc? prostych dzia?a?, mo?na uzyska? list? towarów, które nale?y zamówi?. Program wykonuje to w oparciu o analiz? sprzeda?y poszczególnych produktów w ostatnim okresie oraz aktualnego ich zapasu.
W ten sposób mo?liwe jest automatyczne ustalenie zamówienia, tak aby powsta?y zapas wystarczy? na wskazan? ilo?? dni. Jednocze?nie, w oparciu o ostatnie ceny zakupów, program szacuje kwot? do wydatkowania. Wskazane s? równie? towary, których zapas jest zbyt du?y w stosunku do zadeklarowanej cz?stotliwo?ci dostaw.
Umiej?tne pos?ugiwanie si? t? opcj? pozwala na zmniejszenie zapasów, co oznacza uwolnienie kapita?u zamro?onego w magazynie i poszerzenie asortymentu bez dodatkowych kosztów. Stworzone przez program zamówienie - po zweryfikowaniu i poprawieniu - mo?na wydrukowa?, nagra? na dyskietk? lub wys?a? internetem do dostawcy.

 

Pos?ugiwanie si? elektroniczn? ofert? dostawcy

Cenniki naszych dostawców mo?emy uzyska? drog? internetow? lub poprzez pendrive, email, p?yt? CD. Posiadanie cennika pozwala na wcze?niejsze, staranne zaplanowanie zakupów. Program identyfikuje towary z hurtowni z posiadanym w sklepie asortymentem, pokazuj?c ich aktualn? cen? zakupu, dost?pno??, a tak?e promocje i nowo?ci. Operowanie danymi zawieraj?cymi kilka tysi?cy pozycji jest o wiele ?atwiejsze na ekranie komputera, ni? na papierowym wydruku uzyskanym od dostawcy.

 

Natychmiastowa analiza wyników

Komputer gromadzi wszystkie dokumenty w swojej pami?ci. Dzi?ki temu wiemy praktycznie wszystko o naszym sklepie. Przyk?adowo mo?emy sprawdzi?, jaki dzisiaj by? zysk, ?rednia mar?a, ilo?? klientów, warto?? ?redniego koszyka, które towary sprzedaj? si? najlepiej, a które kiepsko.
Mo?liwo?ci w uzyskiwaniu informacji i dowolnych analiz s? w zasadzie ograniczone tylko potrzebami i wyobra?ni? u?ytkownika.
Podstawowe dane to obrót, zysk, koszt w?asny sprzeda?y i uzyskana mar?a w ró?nych zestawieniach:

 • poszczególnych towarów,
 • osób sprzedaj?cych,
 • godzin i dni tygodnia,
 • okresów,
 • producentów,
 • dostawców,
 • kategorii.

Przyk?adowo mo?emy ustali?, w jakich godzinach sklep ma najwi?cej klientów i zgodnie z t? informacj? sterowa? liczb? obecnych pracowników i czasem pracy sklepu, a tak?e nagradza? pracowników najwydajniej pracuj?cych. Dowiemy si? równie?, jakie towary przynosz? nam najwi?ksze zyski, a jakie przyci?gaj? klientów, na jakie godziny oraz dni tygodnia przypada szczyt sprzeda?y poszczególnych pozycji.
B?dziemy dysponowa? informacj? na temat tego, co kupuj? klienci lepiej oraz gorzej sytuowani i którzy z nich odwiedzaj? nasz sklep najcz??ciej oraz w jakich porach dnia. Wiedza o typowym kliencie ma decyduj?ce znaczenie na dobór asortymentu.
Mo?emy tak?e dokona? porównania towarów w obr?bie zdefiniowanych kategorii i ustali?, które z nich s? ch?tniej kupowane, a które stanowi? tylko t?o zalegaj?c i blokuj?c miejsce na pó?kach.
Eliminacja towarów ma?o atrakcyjnych to nie tylko zwolnienie miejsca na pó?kach, ale równie? uwolnienie zamro?onego kapita?u, wymiana asortymentu i unikni?cie przeterminowania produktów. Obserwuj?c wielko?? obrotu ze wzgl?dów na dostawców mo?emy si? pokusi? si? o zmniejszenie ich liczby na rzecz zwi?kszenia obrotów oraz renegocjacje cen zakupu. ?ledzenie obrotu ze wzgl?du na producentów daje wiedz? na temat tego, w jakich kategoriach wiod? oni prym, a co za tym idzie, które towary w ich ofercie warte s? uwagi, a które wr?cz przeciwnie.

 

Rozliczenie kontrahentów

Program prowadzi kartotek? obrotów dla ka?dego z kontrahentów. Umo?liwia to bie??ce ?ledzenie obrotów, zad?u?enia i terminów p?atno?ci. System wystawia i drukuje dokumenty Kp, Kw, ponaglenia, wezwania do zap?aty, oblicza odsetki za zw?ok? dla faktur niezap?aconych oraz zap?aconych po terminie, sporz?dza zestawienia d?ugów przeterminowanych i potwierdzenia sald.

 

Stany kas gotówkowych i kont bankowych

Wystawione dokumenty Kp, Kw oraz przelewy bankowe pozwalaj? na ?ledzenie i kontrolowanie stanów kas i kont. Drukowane s? raporty kasowe i bankowe w sposób umo?liwiaj?cy kontrol? zgodno?ci wystawionych dokumentów z ko?cowymi i pocz?tkowymi stanami kas i kont.
Polecenia przelewów mo?na nadrukowywa? na oryginalnych formularzach bankowych.

 

Stan firmy

Program tworzy raport pozwalaj?cy na szybk? ocen? kondycji firmy. Wydruk zawiera informacje o kapitale zgromadzonym w firmie pod ró?nymi postaciami, jak równie? o jego zmianach w zadanym okresie.
Warto?? kapita?u jest sum? stanów kas i kont bankowych, d?ugów i wierzytelno?ci oraz warto?ci zapasów zgromadzonych w magazynie. Ka?da operacja kasowa, bankowa, regulacja d?ugu czy te? zakup lub sprzeda? oznacza zmian? struktury kapita?u. Dodatkowo system pokazuje istotne szczegó?y: struktur? d?ugów ze wzgl?du na przeterminowanie, warto?? zakupów z podzia?em na rodzaj kosztu, warto?? sprzeda?y z wyliczeniem zysku i mar?y.

 

Ksi?gowo??

Na podstawie faktur zakupu i sprzeda?y program automatycznie sporz?dza dokumentacj? ksi?gow? oraz deklaracje do urz?du skarbowego, które mo?na z?o?y? przez e-Deklaracje lub wydrukowa?:

 • ewidencj? sprzeda?y
 • ewidencj? zakupu i sprzeda?y VAT,
 • ksi?g? podatkow?,
 • ksi?g? handlow?
 • deklaracj? VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK
 • deklaracja Intrastat.

 

Kadry-p?ace

Na podstawie wpisanej kwoty wynagrodzenia program oblicza i sporz?dza wszystkie dokumenty niezb?dne do rozliczenia pracowników, uczniów i w?a?cicieli:

 • umow? o prac?,
 • umow? zlecenie,
 • umow? o dzie?o,
 • ?wiadectwo pracy,
 • kwestionariusz osobowy,
 • list? p?ac,
 • odcinek p?acowy,
 • zast?pcz? asygnat? zasi?kow?,
 • za?wiadczenie o zarobkach,
 • kart? czasu pracy,
 • polecenie przelewu,
 • deklaracje PIT-4R, PIT-40, PIT-11,
 • karty wynagrodze?,
 • i zestawienia dla ksi?gowo?ci.

Program automatycznie eksportuje dane do systemu P?atnika oraz ksi?gi podatkowej.

 

Karty rabatowe

Program umo?liwia wystawianie dokumentów sprzeda?y przy u?yciu kart rabatowych, lojalno?ciowych i limitowych przedp?aconych. Pos?ugiwanie si? kartami rabatowymi jest podstaw? systemu wi?zania klientów ze sklepem - systemu lojalno?ciowego.
Dzia?ania tego typu sprowadzaj? si? do udzielania dodatkowego upustu, uzale?nienia wysoko?ci upustu od warto?ci poczynionych zakupów, rozdawania nagród najwi?cej i najcz??ciej zakupuj?cym, a celem jest stworzenie dodatkowego bod?ca do robienia zakupów w?a?nie w naszym sklepie.

W programie mozna tworzy? zaawansowane systemy rabatowe, a na jeden klawisz jest dost?pna szczegó?owa informacj? na temat historii u?ycia karty.

 

Bistro

Modu? do obs?ugi gastronomii pozwala na obs?ug? restauracji, pizzerii, fast foodów. Umo?liwia prac? w oparciu o stoliki na sali lub prowadzenie szybkiej sprzeda?y. Istnieje mo?liwo?? rozliczania dostaw "na wynos" a tak?e tworzenia raportów kelnerskich.