Aktualności

Urządzenia z kopią elektroniczną.

Teraz to nie tylko drukarki fiskalne Thermal ale również dostępna w sprzedaży kasa fiskalna Posnet NEO EJ z modułem kopii elektronicznej oraz funkcją eurofiskalizacji.

Więcej >>

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

Dodaj

Szuflada SKL

Szuflada kasjerska Posnet SKL zosta?a zaprojektowana z my?l? o najbardziej wymagaj?cych u?ytkownikach i jest odpowiedzi? na rosn?ce zapotrzebowanie rynku na urz?dzenie charakteryzuj?ce si? du?? wytrzyma?o?ci? oraz solidno?ci? wykonania. Szuflada kasjerska Posnet SKL zosta?a wykonana z najwy?szej jako?ci materia?ów. Na szczególn? uwag? zas?uguje zastosowanie metalowych, kulkowych prowadnic wózka szuflady. Zapewniaj? one d?ugie i niezawodne dzia?anie a wózek dzi?ki nim porusza si? ?atwo i cicho. Szuflada wyposa?ona zosta?a w 8 przegród na banknoty, dostosowanych wymiarami do polskich z?otych i EURO oraz wyjmowany, 9-cio przegrodowy pojemnik na bilon.
Szuflada mo?e pracowa? w dwóch konfiguracjach: z mo?liwo?ci? otwierania poleceniem z kasy, lub za pomoc? klucza (równie? mo?liwo?? otwierania awaryjnego). Dzi?ki sterowaniu impulsem z zakresu 5 – 12 V, 0,7 A o minimalnym czasie trwania 300ms, szuflada wspó?pracuje z wi?kszo?ci? dost?pnych na rynku urz?dze?.*
Na wyposa?eniu dodatkowym szuflady znajduje si? zestaw metalowych prowadnic umo?liwiaj?cych zamontowanie jej pod blatem sto?u lub biurka.

 

 

Najwa?niejsze cechy produktu:

 

 • Najwy?szej jako?ci materia?y
 • Ergonomiczne gabaryty (szer x wys x g?) - 415 x 130 x 417 mm
 • Wózek szuflady poruszaj?cy si? ?atwo i cicho, dzi?ki prowadnicom kulkowym
 • 8 przegród na banknoty w dwóch poziomach - dostosowane wymiarami do polskich z?otych i EURO
 • Wyjmowany pojemnik na bilon (9 przegródek)
 • Szczelina wrzutowa
 • Dwie mo?liwo?ci otwierania szuflady: poleceniem z kasy lub za pomoc? klucza (równie? mo?liwo?? otwarcia awaryjnego)
 • Interfejs przewodu RJ12 – ?atwo?? pod??czenia do urz?dzenia fiskalnego
 • Napi?cie pracy impulsem z zakresu 5 – 12 V, 0,7 A o minimalnym czasie trwania 300ms – dzi?ki czemu szuflada wspó?pracuje z wi?kszo?ci? dost?pnych na rynku urz?dze?.*
 • Mo?liwo?? monta?u szuflady pod blatem

 

Wymiary max.

 

 • 415 (szer.) x 417 (g??b.) x 130 (wys.) mm

Waga

 

 • 8 kg

Wózek

 

 • 8 przegródek na banknoty
 • wk?ad na bilon: 9 przegródek, przedzia? na dokumenty

Metoda otwarcia

 

 • Cewka magnetyczna
 • Otwieranie kluczykiem
 • Otwieranie awaryjne przez otwór w spodzie obudowy

 

Sterowanie

 

 • Uk?ad zasilany impulsem z zakresu 5-12V, 0,7A
  o minimalnym czasie trwania 300ms

Interfejs przewodu

 

 • RJ12

Zakres temperatur pracy

 

 • 0°C do 40°C

Zakres temperatur do przechowywania

 

 • 1.2 -10°C do 60°C

Dopuszczalna wilgotno??

 

 • 10% do 80%

D?ugo?? przewodu

 

 • 1.5m