Aktualności

Urządzenia z kopią elektroniczną.

Teraz to nie tylko drukarki fiskalne Thermal ale również dostępna w sprzedaży kasa fiskalna Posnet NEO EJ z modułem kopii elektronicznej oraz funkcją eurofiskalizacji.

Więcej >>

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

Dodaj

Czytnik Zebex

ZEBEX Z-6010 to niewielkich rozmiarów laserowy wielokierunkowy czytnik kodów kreskowych. Jego charakterystyczn? cech? jest specjalny uk?ad luster rozpraszaj?cych ?wiat?o laserowe, dzi?ki czemu powstaje 20 linii skanuj?cych skierowanych w pi?ciu ró?nych kierunkach. Taki uk?ad linii sprawia, i? odczytanie kodu jest bardzo skuteczne i ?atwe nawet przy du?ych k?tach nachylenia kodu kreskowego w stosunku do okna czytnika.
W czytniku Z-6010 zastosowano specjalizowany mikroprocesor z funkcj? Z-Scan opracowany przez in?ynierów firmy Zebex, który wraz z wysokiej jako?ci laserowym modu?em skanuj?cym umo?liwia odczyt kodów kreskowych z pr?dko?ci? 1400 skanów na sekund? (20 linii skanuj?cych) lub 74 skanów na sekund? w przypadku pracy jednoliniowej. Praca jednoliniowa jest uruchamiana po zdj?ciu czytnika z podstawki po naci?ni?ciu przycisku funkcyjnego ZEBEX umieszczonego w górnej cz??ci obudowy. Natomiast za pomoc? funkcji Auto Trigger Mode mo?liwe jest dok?adne nakierowanie promienia lasera na ??dany kod a dopiero po naci?ni?ciu przycisku ZEBEX dane s? transmitowane do komputera lub kasy. Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu praca jest komfortowa a poprawno?? odczytywanego kodu bardzo wysoka.
 
Czytnik Z-6010 posiada unikatow? mo?liwo?? wymiany typu kabla komunikacyjnego np. z typu klawiaturowego PS2 (DIN) na RS232 lub innego. Czytnik posiada mo?liwo?? zastosowania trzech najpopularniejszych z??cz komunikacyjnych: szeregowego RS232 za pomoc?, którego mo?emy czytnik pod??czy? przede wszystkim do prawie wszystkich kas fiskalnych wyst?puj?cych na polskim rynku (dotyczy kas posiadaj?cych mo?liwo?? wspó?pracy z czytnikiem kodów kreskowych), z??cze emulacji klawiatury komputerowej umo?liwia równoleg?e pod??czenie czytnika z klawiatur? komputera klasy PC, dzi?ki takiej konfiguracji skanowany kod kreskowy jest bezpo?rednio wczytywany do komputera, bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania umo?liwiaj?cego komunikacj? tych dwóch urz?dze? (znaki zakodowane w kodzie, po odczycie pojawiaj? si? w aktualnej pozycji kursora np. w takich programach jak: word, notatnik, wordpad, excel). Poprzez z??cze USB uzyskamy podobny efekt.

Standardowa podstawka posiada mo?liwo?? trwa?ego przymocowania do pod?o?a natomiast opcjonalna podstawka posiada mo?liwo?? regulacji wysoko?ci ustawienia czytnika w miejscu pracy.
 
Wielokierunkowy czytnik Z-6010 bardzo sprawnie (1400 skanów / sekund?) czyta wszystkie standardowe kody kreskowe, z ma?ych jak i z du?ych odleg?o?ci (max. 20 cm), o s?abym kontra?cie i nie najlepszej jako?ci wydruku a tak?e z powierzchni o ob?ym kszta?cie np. s?oik, butelka.

Czytnik jest urz?dzeniem programowalnym i posiada mo?liwo?? zaprogramowania kilkuset parametrów w celu u?atwienia i dostosowania funkcji do indywidualnych potrzeb operatora, co umo?liwia specjalna instrukcja programowania.

ród?o ?wiat?a:

Podwójny laser, d?ugo?? fali 650 +/-5 [nm]

Bezpiecze?stwo lasera wed?ug normy

CDRH Class IIa / IEC 60825-1 Class 2

Kszta?t promienia:

20 linii skanuj?cych, 5 pól skanuj?cych

Zakres odczytu (maksymalny):

do 20 [cm]

Minimalna szeroko?? elementu kodu (rozdzielczo??):

0,127 [mm] – 5 mil

Pr?dko?? odczytu:

1400 [skanów/sek.] – tryb wielokierunkowy
74 [skany/sek.] – tryb jednoliniowy

Zasilanie:

5 [V] ± 10%, 1[W]

Pobór pr?du:

200 [mA]

Zasilacz w zestawie:

Tak – dla wersji RS232

Sygnalizacja:

d?wi?kowa i optyczna (niebieska i czerwona dioda LED)

Tryb odczytu:

wyzwalanie automatyczne – tryb wielokierunkowy
wyzwalanie r?czne – tryb jednoliniowy z funkcj? Auto Trigger Mode

Waga:

200 [g] z standardow? podstawk?,
350 [g] z opcjonaln? podstawk? – 3D

Wymiary:

111 x 66 x 70 [mm] – z standardow? podstawk?,
122,2 - 253 x 120,3 – 163,3 x 74 [mm] – z opcjonaln? podstawk?,

Obudowa:

plastikowa wykonana z ABS

Bezpieczny upadek:

z 1,5 [m]

Temperatura pracy:

od 0°C do 40°C

Temperatura przechowywania:

od -20°C do 60°C

Dopuszczalna wilgotno?? przechowywania:

5%-95% bez kondensacji

Dopuszczalna wilgotno?? pracy:

10%-90% bez kondensacji

Dopuszczalne o?wietlenie:

4500 [Lux] max.

Dost?pne interfejsy:

RS-232, emulacja klawiatury (PS2, XT/AT), USB - wymienne

D?ugo?? przewodu:

200 [cm]

Wymagany kontrast kodu:

30 [%] @ UPC/EAN 100%

Odczytywane kody kreskowe:

EAN/JAN/UPC + Add-on, Code 93, Code 128, EAN-128, Code 39, Code 32, Interleaved 2 z 5,  Codabar, Chiness Post Code, MSI Plessy.

EMC:

CE & FCC DOC, VCCI, BSMI

Opcje:

Zasilacz:

opcja

Podstawka:

w standardzie, opcjonalna z regulowan? wysoko?ci?

Kable komunikacyjne

tak; typu RS232, emulacja klawiatury, USB (w zale?no?ci od wersji)