Aktualności

Urządzenia z kopią elektroniczną.

Teraz to nie tylko drukarki fiskalne Thermal ale również dostępna w sprzedaży kasa fiskalna Posnet NEO EJ z modułem kopii elektronicznej oraz funkcją eurofiskalizacji.

Więcej >>

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

Dodaj

Euro-50TE Mini

Kasa wykonana jest wed?ug najnowszych technologii i aktualnych trendów projektanckich, dzi?ki czemu jest ergonomiczna, por?czna oraz prosta w obs?udze i konfiguracji.

Ma?e rozmiary kasy i niewielki ci??ar u?atwiaj? jej przenoszenie, a wbudowana wydajna bateria pozwala na prowadzenie sprzeda?y w miejscach, w których brak jest dost?pu do sieci elektrycznej.

Czytelny wy?wietlacz alfanumeryczny, wygodne klawisze oraz drukarka „wrzu? i pracuj” zapewniaj? wysoki komfort obs?ugi. Proste i intuicyjne menu u?atwia programowanie kasy i wykonywanie raportów. Obs?uga karty SD umo?liwia szybkie zaprogramowanie i archiwizacj? danych.

Drukarka termiczna na papier 57 mm w po??czeniu z kopi? elektroniczn? gwarantuje niskie koszty eksploatacji zapewniaj?c nawet 45% oszcz?dno?ci na kosztach papieru w porównaniu z kas? EURO-50TMini.

Kasa EURO-50TE Mini pozwala na pod??czenie wielu wspomagaj?cych urz?dze? peryferyjnych, jak komputer, czytnik kodów kreskowych, waga lub szuflada.

Kasa przystosowana jest do obs?ugi waluty Euro.

Ogólne
Producent ELCOM
Rodzaj Ma?y sklep, Sprzeda? mobilna, Ma?a gastronomia
Kopia elektroniczna Tak
Kolor Bia?y
Maksymalna ilo?? towarów 1980
Maksymalna ilo?? opakowa? zwrotnych 20
Maksymalna ilo?? grup towarowych 20
Maksymalna ilo?? znaków nazwy towaru 24
Ilo?? stawek podatkowych 7
Ilo?? kasjerów 10
Maksymalna ilo?? pozycji paragonu b.d.
Stacyjka trybów pracy Nie
Stacyjka kluczy kelnerskich Nie
Bufor paragonów Nie
Wymiary 140 x 217 x 80 [mm]
Waga 0.65 [kg]
Szuflada Opcja
Typ klawiatury Normalna
Ilo?? klawiszy 32
Ilo?? klawiszy bezpo?redniego dost?pu 14
Rodzaj klawiszy bezpo?redniego dost?pu - grup towarowych / towarów Towary PLU
Poziom klawiszy bezpo?rednich 2
Ilo?? klawiszy form p?atno?ci 3
Ilo?? klawiszy AUTO 14
Ilo?? klawiszy rabatów procentowych 1
Ilo?? klawiszy rabatów kwotowych 0
Klawisz waluty EURO Tak
Nak?adka wodoszczelna Opcja
Wy?wietlacz operatora Alfanumeryczny- 2 x 16 znaków
Wy?wietlacz klienta LCD 7 segmentowy- 10 znaków
Drukarka Dwuta?mowa, termiczna
Rodzaj drukarki Seiko LPTZ-245
Szybko?? druku 12 [linii/sek.]
Trwa?o?? drukarki g?owica - ?rednio 50 000 m papieru, el grzejny - 50 000 000 impulsów, mechanizm MTBF:3 500 000 linii
Ilo?? znaków w linii 17
Papier 28mm
Z??cza komunikacyjne 2xRS-232, Szuflada
Urz?dzenie wspó?pracuj?ce Komputer, waga, czytnik, szuflada
Komunikacja w tle Nie
Zasilanie sieciowe Zasilacz 230V 50Hz/ 12V DC 1.2 A
Akumulator g?ówny Pakiet akumulatorowy NiMH 7.2V 1,6Ah
Pobór mocy Max 14 W
Temperatura 0°C ~ 40°C
Wilgotno?? 30% ~ 85%, bez kondensacji pary wodnej
Gwarancja 1 rok
Gwarancja na modu? fiskalny 5 lat