Aktualności

Urządzenia z kopią elektroniczną.

Teraz to nie tylko drukarki fiskalne Thermal ale również dostępna w sprzedaży kasa fiskalna Posnet NEO EJ z modułem kopii elektronicznej oraz funkcją eurofiskalizacji.

Więcej >>

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

Dodaj

Datecs Maluch bis

Kasa DATECS MALUCH BIS to jedyne urz?dzenie na rynku w pe?ni rozliczaj?ce prac? na parkingach !!! W trybie parkingowym posiada mo?liwo?? rozliczania 600 miejsc, zaprogramowania 6 typów pojazdów dla których mo?na zaprogramowa? 6 ró?nych czasów i 12 stawek wg których b?dzie liczony postój pojazdu. Istnieje mo?liwo?? zdefiniowania alternatywnego czasu, wówczas kasa b?dzie nalicza?a postój w innych cenach. Kasa wydaje kwity parkingowe, gdzie mo?na zawrze? numer rejestracyjny pojazdu. A dzi?ki specjalnym raportom zawsze wiemy ile miejsc parkingowych jest wolnych a ile zaj?tych !
Kasa umo?liwia prac? równie? w trybie: kasa sklepowa.
Ergonomiczna obudowa, trwa?y i wydajny akumulator (Li-Ion), mo?liwo?? pracy przy temperaturze od -10º C do +40º C, baza towarowa 999 PLU oraz funkcja automatycznego ko?czenia paragonu (SICS) sprawiaj?, ?e doskonale nadaje si? do pracy w handlu obwo?nym, w ma?ych placówkach handlowych i us?ugowych oraz na parkingach i w kasach biletowych.
Kasa wyposa?ona jest w unikalny dla tej klasy urz?dze? system wymiany papieru typu „WRZU? I PRACUJ”. Dzi?ki niemu wymiana papieru jest bardzo prosta i nawet pocz?tkuj?cemu u?ytkownikowi zajmie tylko chwil?. Kasa MALUCH ma mo?liwo?? przyjmowania zap?aty EURO lub innej dowolnej walucie. W kasie zainstalowano szybki mechanizm drukuj?cy renomowanej marki CITIZEN®, model MLT289. Zastosowany papier o szeroko?ci 28 mm i d?ugo?ci 20 metrów znacz?co obni?a koszty eksploatacji urz?dzenia. Kasa jako jedyna na rynku wyposa?ona jest w z??cze typu mini USB, pozwalaj?ce na bardzo szybk? transmisj? danych z i do komputera.
 
 
 
 
Kasa posiada 5-letni? gwarancj? na pami?? fiskaln? pod warunkiem dokonywania przez uprawniony serwis co rocznych przegl?dów konserwacyjnych oraz obowi?zkowych przegl?dów technicznych kasy -  Rozporz?dzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r.
 
AKUMULATOR - NIEZAWODNY I WYDAJNY
 
·          bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy o pojemno?ci 2.0 Ah
·          mo?liwo?? pracy w temperaturze od -10ºC do +40ºC
·          akumulator pozbawiony jest „efektu pami?ciowego”
 
SYSTEM WYMIANY PAPIERU TYPU ”WRZU? I PRACUJ”
Kasa wyposa?ona jest w unikalny dla tej klasy urz?dze? system wymiany papieru typu „WRZU? I PRACUJ”.
Dzi?ki niemu wymiana papieru jest bardzo prosta i nawet pocz?tkuj?cemu u?ytkownikowi zajmie tylko chwil?.
 
TRWA?Y I SPRAWDZONY MECHANIZM DRUKUJ?CY
Kasa wyposa?ona jest w trwa?y, szybki i cichy mechanizm termiczny marki CITIZEN® MLT-289:
·         pr?dko?? druku: 12 linii/sek.
·         szeroko?? rolki papieru: 28 mm.
·         d?ugo?? rolki papieru: 20 m.
 
MOBILNO?? - MA?Y I LEKKI
 
·         szeroko??: 87 mm
·         d?ugo??: 217mm
·         wysoko??: 90 mm
·         zaledwie 0,55 kg (bez zasilacza)
 
CZYTELNE WY?WIETLACZE ALFANUMERYCZNE
MALUCH BIS wyposa?ony jest w dwa alfanumeryczne wy?wietlacze dla klienta i kasjera:
·         alfanumeryczne LCD
·         2x16 znaków
·         Wy?wietlacz dla kasjera jest pod?wietlany w kolorze b??kitnym.
 
FUNKCJA PRZELICZNIKA WALUT - GOTOWA NA EURO !
 
Kasa zosta?a wykonana wed?ug nowego rozporz?dzenia w my?l którego mo?liwym jest ustalenie waluty podstawowej, w jakiej prowadzona jest sprzeda?, mo?liwo?? jej zmiany z wyprzedzeniem lub „od r?ki” na inn? (zmiana waluty) oraz informacyjnego drukowania przeliczenia warto?ci paragonu z waluty podstawowej na dowoln? walut? obc? np. EUR, USD, CHF etc. za paragonem fiskalnym wraz z przelicznikiem i wydan? reszt?. Fakt zmiany waluty podstawowej jest zapisywany w pami?ci fiskalnej. Kasa drukuje skrót waluty podstawowej np.. PLN na paragonie fiskalnym oraz na raportach fiskalnych. Dodali?my równie? raport zmian waluty podstawowej.