Aktualności

Urządzenia z kopią elektroniczną.

Teraz to nie tylko drukarki fiskalne Thermal ale również dostępna w sprzedaży kasa fiskalna Posnet NEO EJ z modułem kopii elektronicznej oraz funkcją eurofiskalizacji.

Więcej >>

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

Dodaj

Emar Solo

Kasa fiskalna Emar SOLO, jest now? konstrukcj? ma?ej, ergonomicznej kasy z kopi? elektroniczn?. Jej atutami s? szybka wymiana papieru, czytelne wy?wietlacze, trwa?a klawiatura oraz ?atwa obs?uga.

Kasa drukuje paragon dla klienta, a kopia jest zapisywana w formie elektronicznej na karcie SD, dzi?ki czemu nie trzeba przechowywa? rolek papieru z zapisem transakcji.
Zastosowano nowoczesny mechanizm CITIZEN typu easy load (wrzu? i pracuj), który umo?liwia bardzo ?atw? i szybk? wymian? papieru przez ka?dego u?ytkownika. Bardzo ostre kraw?dzie pozwalaj? na wyj?tkowo szybkie, ?atwe i estetyczne odci?cie paragonu dla klienta.
Kasa ma mo?liwo?? ustawienia na wy?wietlaczu przypomnienia o wykonaniu raportu miesi?cznego (w pierwszym dniu po zako?czonym miesi?cu) oraz o obowi?zkowych przegl?dach serwisowych (codziennie po w??czeniu kasy).
Emar SOLO mo?e wspó?pracowa? z komputerem poprzez interfejs USB lub RS232, dzi?ki czemu konfiguracja, zarz?dzanie i raportowanie mo?e by? realizowane z komputera. Natomiast zastosowanie interfejsu z szerokim zakresem napi?? (5-20V) umo?liwia wspó?prac? z wi?kszo?ci? szuflad na rynku. Kasa posiada równie? mo?liwo?? komunikacjia z wag? elektroniczn?.
Kasa posiada 5-letni? gwarancj? na pami?? fiskaln? !
 
Zasilanie
Sieciowo-bateryjne. Zasilacz impulsowy: 12 V
Akumulator Li-Ion o pojemno?ci 2200 mAh / 7.4V
Drukarka
CITIZEN MLT-4280, termiczna
Pr?dko?? wydruku: ok. 65 mm/s
?ywotno?? drukarki (MTBF) 5 000 000 linii
Papier o szeroko?ci 57mm termoczu?y, d?. max. 30 mb.
Zakres temperatur pracy
 -50C ÷ 400C
Masa, wymiary
Waga kasy 1.40 kg bez zasilacza sieciowego
Wymiary: 233 x 207 x 99,5 [mm]
Wy?wietlacz
Klienta/operatora
Graficzny LCD 128x64 pixele z niebieskim pod?wietleniem.
4 linie po 21 znaków
Ilo?? PLU
2000
Stawki VAT
7 – wszystkie programowane (A…G)
Ilo?? pozycji na paragonie
100
Kaucja
Rozlicza sprzeda? i skup opakowa? zwrotnych
P?atno?ci
10 definiowanych form p?atno?ci: gotówka, czek, karta, bon, kredyt i inne
Waluty
Rozliczanie w walucie EURO lub innej zaprogramowanej
Kasjerzy
10 operatorów. Zabezpieczenie has?em
Anulacje
Ostatniej oraz wybranej pozycji na paragonie
Rabat / Mar?a
Udzielanie rabatów oraz mar? procentowych od jednej pozycji oraz od sumy paragonu.
Udzielanie rabatów oraz mar? kwotowych od jednej pozycji oraz od sumy paragonu.
10 programowanych rabatów / narzutów
Porty komunikacyjne
1 x RS232 i USB – wspó?praca z komputerem, wag? elektroniczn?, czytnikiem kodów kreskowych
1 x Port szuflady – wspó?praca z szuflad? na pieni?dze
Raporty
Raporty czytaj?ce i zeruj?ce, fiskalne i niefiskalne.
Raport zmianowy
Raport wp?aty do kasy
Raport wyp?aty z kasy
Raport stanu kasy
Raport kasy
Podsumowanie sprzeda?y
Raport bazy towarowej
Raport towarów nieaktywnych
Raport towarów zablokowanych
Raport serwisowy
Raport zmiany stawek PTU
Raport zmiany czasu
Raport kasjera
Statystyki sprzeda?y (ilo?ciowo-warto?ciowe)
Statystyki kasjerów
Statystyki opakowa? zwrotnych
Statystyki form p?atno?ci
Statystyki grup towarowych
Statystyki rabatów / narzutów
Mo?liwo?? definiowania zestawów raportów