Aktualności

Urządzenia z kopią elektroniczną.

Teraz to nie tylko drukarki fiskalne Thermal ale również dostępna w sprzedaży kasa fiskalna Posnet NEO EJ z modułem kopii elektronicznej oraz funkcją eurofiskalizacji.

Więcej >>

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

Dodaj

Sharp ER-A285P

owsza kasa fiskalna SHARP z elektronicznym zapisem kopii wydruków, przeznaczona do placówek handlowych i us?ugowych o ?rednim nat??eniu ruchu. Urz?dzenie wyró?nia si? nowoczesn? konstrukcj?, bardzo bogat? funkcjonalno?ci? i wieloma rozwi?zaniami podnosz?cymi komfort obs?ugi. Wersja w kolorze bia?ym.

Kasa zosta?a opracowana w oparciu o najlepsze do?wiadczenia firmy TORELL i firmy SHARP, wed?ug najnowocze?niejszych, ?wiatowych technologii z uwzgl?dnieniem specyfiki i potrzeb naszego rynku. Zachowanie standardów kontroli ISO9001 z u?yciem starannie wyselekcjonowanych podzespo?ów zapewnia kasie najwy?sz? jako??.

Elektroniczny zapis kopii wydruków na kart? pami?ci SD eliminuje konieczno?? sporz?dzania kopii papierowych (rolek kontrolnych), co oznacza znaczn? oszcz?dno?? papieru. No?nik pami?ci jest dost?pny dla u?ytkownika, dzi?ki czemu mo?liwe jest ?atwe sporz?dzanie kopii bezpiecze?stwa oraz sprawna analiza sprzeda?y.

Wyposa?enie kasy w 4 porty komunikacyjne umo?liwiaj? wspó?prac? z komputerem, czytnikiem kodów kreskowych, wag? oraz terminalem kart p?atniczych.

Kasa wyposa?ona w bardzo szybk? drukark? termiczn? typu „wrzu? i pracuj”, du?y wieloliniowy wy?wietlacz graficzny operatora oraz doskona?ej jako?ci w pe?ni programowaln? klawiatur?. Przyj?te rozwi?zania w zakresie oprogramowania kasy umo?liwiaj? przegl?danie pozycji paragonu, poprzednich transakcji, kwoty utargu lub wybranych raportów na wy?wietlaczu kasy. Zapewnia to ?atw? i wygodn? obs?ug?. Rozbudowane i czytelne menu oraz funkcje przypominania o zbli?aj?cym si? terminie przegl?du okresowego i konieczno?ci wykonania raportu fiskalnego dobowego powoduj?, ?e obs?uga i programowanie nie sprawiaj? k?opotów osobom rozpoczynaj?cym prac? na kasie.

Niewielkie rozmiary i ma?y ci??ar kasy daj? mo?liwo?? stosowanie jej w pomieszczeniach handlowych o ograniczonej powierzchni i nie sprawiaj? k?opotów przy jej przenoszeniu.

Kasa daje mo?liwo?? realizacji p?atno?ci dwoma ró?nymi walutami obcymi, o dowolnie zaprogramowanym oznaczeniu waluty z mo?liwo?ci? wielokrotnej zmiany waluty ewidencyjnej.

Ogólne
Producent SHARP
Rodzaj ?redni sklep
Kopia elektroniczna Tak
Kolor Bia?y
Papier 57,5 mm +/- 0,5mm [mm]
Z??cza komunikacyjne 4 porty RS232; 1 port USB
Urz?dzenie wspó?pracuj?ce komputer, czytnik kodów kreskowych, waga elektroniczna (równoczesna obs?uga 2 wag), terminal kart p?atniczych, szuflada
Komunikacja w tle Nie
Zasilanie sieciowe zasilacz 230V, 50Hz, 19V, 3,42A
Akumulator g?ówny Li-ION 7,4V 4,6Ah
Pobór mocy max. 60,8W
Temperatura 0°C ~ 40°C
Wilgotno?? 10% ~ 90%, bez kondensacji pary wodnej
Maksymalna ilo?? towarów 12000
Maksymalna ilo?? opakowa? zwrotnych 50
Maksymalna ilo?? grup towarowych 99
Maksymalna ilo?? znaków nazwy towaru 24
Ilo?? stawek podatkowych 7
Ilo?? kasjerów 99
Maksymalna ilo?? pozycji paragonu 205
Stacyjka trybów pracy Nie
Stacyjka kluczy kelnerskich Nie
Bufor paragonów Tak (zale?ny od konfiguracji pami?ci)
Wymiary 220x297x120 (szer. x g??b. x wys.) [mm]
Waga 2.4 [kg]
Szuflada Opcja
Typ klawiatury Normalna
Ilo?? klawiszy 51
Ilo?? klawiszy bezpo?redniego dost?pu 12
Rodzaj klawiszy bezpo?redniego dost?pu - grup towarowych / towarów Grup towarowych lub towarów
Poziom klawiszy bezpo?rednich 2
Ilo?? klawiszy form p?atno?ci 3 klawisze (5 form p?atno?ci)
Ilo?? klawiszy AUTO 2 klawisze (4 funkcje AUTO)
Ilo?? klawiszy rabatów procentowych 2 klawisze (4 funkcje rabatów)
Ilo?? klawiszy rabatów kwotowych 2 klawisze (4 funkcje rabatów)
Klawisz waluty EURO Tak (obs?uga 2 walut obcych)
Nak?adka wodoszczelna Opcja
Wy?wietlacz operatora LCD, graficzy (bia?e pod?wietlenie); max. 10 po 24 znaki)
Wy?wietlacz klienta LED, ?ó?to-zielony, 10 cyfr
Drukarka Jednota?mowa, termiczna
Rodzaj drukarki Epson M-T173H
Szybko?? druku 15 [linii/sek.]
Trwa?o?? drukarki 5 000 000 linii wydruku
Ilo?? znaków w linii 48
Gwarancja 1 rok
Gwarancja na modu? fiskalny 5 lat