Aktualności

Urządzenia z kopią elektroniczną.

Teraz to nie tylko drukarki fiskalne Thermal ale również dostępna w sprzedaży kasa fiskalna Posnet NEO EJ z modułem kopii elektronicznej oraz funkcją eurofiskalizacji.

Więcej >>

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

Dodaj

Posnet Thermal FV

POSNET THERMAL FV to najpopularniejsza w naszym kraju drukarka fiskalna wyposa?ona dodatkowo w funkcj? drukowania faktur VAT.
Urz?dzenie przystosowane jest do d?ugotrwa?ej i bezawaryjnej pracy w punktach handlowych i us?ugowych o du?ym nat??eniu ruchu (supermarkety, stacje benzynowe, fastfood itd.).
Drukarka POSNET THERMAL FV, wyposa?ona w porty USB, zapewnia pe?n? zgodno?? ze standardem komunikacyjnym Posnet, a przy pomocy zewn?trznego modu?u bluetooth RSBT2 mo?liwa jest równie? komunikacja bezprzewodowa.

POSNET THERMAL FV jest urz?dzeniem wielowalutowym z mo?liwo?ci? zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej modu? fiskalny b?dzie rejestrowa? sprzeda? (gotowa na eurofiskalizacj?). Zmiany waluty ewidencyjnej mo?na dokonywa? dowoln? ilo?? razy (po raporcie dobowym). Drukarka umo?liwia równie? w niefiskalnej cz??ci paragonu, informacyjny wydruk  przelicznika warto?ci z waluty ewidencyjnej na inn?.

Na uwag? zas?uguj? równie? funkcja drukowania faktur VAT na rolce orygina?u oraz Monitor transakcji umo?liwiaj?cy integracj? urz?dzenia z systemami wideomonitoringu sklepowego.

 

Najwa?niejsze cechy produktu
 • Wielowalutowo?? (przygotowana na eurofiskalizacj?)
 • Mo?liwo?? drukowania faktur VAT
 • Najwy?szy standard wykonania
 • Bardzo wytrzyma?e i szybkie mechanizmy drukuj?ce (firmy CITIZEN)
 • Funkcje oszcz?dzania papieru
 • Najwi?kszy zestaw formatek wydruków niefiskalnych
 • Porty komunikacyjne USB, RS232
 • Mo?liwo?? komunikacji bezprzewodowej bluetooth
 • Bezpieczne umiejscowienie z??czy (pod spodem)
 • Dwa standardy komunikacyjne: Poset i Thermal

 • Wysoki wy?wietlacz klienta
 • Obudowa w jasnym lub ciemnym kolorze

Dane techniczne

 

Eurofiskalizacja

 

Mo?liwo?? zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej modu? fiskalny b?dzie rejestrowa? sprzeda?.

 

Mechanizmy drukuj?ce

 

 • 2 mechanizmy termiczne, Citizen
 • Szeroko?? papieru 57mm
 • D?ugo?? rolek do 30 metrów
 • 40 znaków w wierszu
 • Funkcje oszcz?dzania papieru
 • Szybko?? wydruku: 20 linii / s
 • Mo?liwo?? drukowania faktur VAT

Wy?wietlacz operatora

 

 • Alfanumeryczny LCD
 • Wspólny z wy?wietlaczem klienta (model sklepowy LCD)

Wy?wietlacz klienta

 

 • Numeryczny LED 8 znaków
 • Alfanumeryczny LCD z pod?wietleniem 2 x 20 znaków
 • Alfanumeryczny VFD z pod?wietleniem 2 x 20 znaków

Komunikacja

 

 • RS232 / Komputer
 • Szuflada Posnet
 • USB
 • Komunikacja Bluetooth po do??czeniu modu?u RSBT2 (opcjonalnie)

Zasilanie / pobór mocy

 

 • Wewn?trzny akumulator zapewniaj?cy wydruk 6000 wierszy
 • Zewn?trzny zasilacz: 19 - 24V/0.8 - 1A
 • Pobór mocy: max 24 W

Wymiary i waga

 

 • 196 x 255x 278 mm (szer. x wys. x d?ug.)
 • ~ 2.8 kg

Zakres temperatur pracy

 

 • 5 – 40 oC

Baza towarowa

 

 • 100 000 nazw towarów
 • do 40 znaków nazwy towaru + dodatkowa linia opisu

Stawki podatkowe

 

 • 7 programowalnych stawek (A..G)

Wyposa?enie dodatkowe

 

 • Szuflada (opcja)
 • Os?ona zabezpieczaj?ca przed zalaniem (opcja)

Ilo?? pozycji na paragonie

 
 • Do 255

Formy p?atno?ci

 

 • Gotówka
 • Karta (z dodatkowym opisem)
 • Czek (z dodatkowym opisem)
 • Bon (z dodatkowym opisem)
 • Kredyt (z dodatkowym opisem)
 • Waluta (z dodatkowym opisem)

Rabaty

 

 • Rabat kwotowy do pozycji paragonu
 • Rabat procentowy do pozycji paragonu
 • Rabat kwotowy do ca?ego paragonu
 • Rabat procentowy do ca?ego paragonu
 • Mo?liwo?? drukowania definiowanej nazwy rabatu

Raporty fiskalne

 

 • Raport dobowy
 • Raport okresowy
 • Raport okresowy miesi?czny
 • Raport okresowy rozliczeniowy

Raporty niefiskalne

 

 • Raport zmianowy
 • Raport wp?aty do kasy
 • Raport wyp?aty z kasy
 • Raport stanu kasy
 • Raport kasy
 • Podsumowanie sprzeda?y
 • Miesi?czne podsumowanie sprzeda?y
 • Raport bazy towarowej
 • Raport towarów zablokowanych
 • Raport serwisowy
 • Raport zmiany stawek PTU
 • Raport zmiany czasu
 • Raport kasjera