Aktualności

Urządzenia z kopią elektroniczną.

Teraz to nie tylko drukarki fiskalne Thermal ale również dostępna w sprzedaży kasa fiskalna Posnet NEO EJ z modułem kopii elektronicznej oraz funkcją eurofiskalizacji.

Więcej >>

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

Dodaj

Posnet Thermal HS EJ

POSNET THERMAL HS EJ to drukarka fiskalna, której konstrukcja zosta?a oparta na najnowocze?niejszych rozwi?zaniach technologicznych z wykorzystaniem materia?ów najwy?szej jako?ci. Urz?dzenie wyposa?one jest w modu? kopii elektronicznej paragonów (Electronic Journal). Kopie paragonów archiwizowane s? w nim na Informatycznym No?niku Danych – standardowej karcie SD.

POSNET THERMAL HS EJ jest urz?dzeniem wielowalutowym z mo?liwo?ci? zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej modu? fiskalny b?dzie rejestrowa? sprzeda? (gotowa na eurofiskalizacj?). Zmiany waluty ewidencyjnej mo?na dokonywa? dowoln? ilo?? razy (po raporcie dobowym). Drukarka umo?liwia równie? w niefiskalnej cz??ci paragonu, informacyjny wydruk  przelicznika warto?ci z waluty ewidencyjnej na inn?.

Na uwag? zas?uguj? równie? funkcja drukowania faktur VAT na rolce orygina?u oraz Monitor transakcji umo?liwiaj?cy integracj? urz?dzenia z systemami wideomonitoringu sklepowego.

 

 

Najwa?niejsze cechy produktu
 • Kopia elektroniczna paragonu (karta SD) 
 • Wielowalutowo?? (przygotowana na eurofiskalizacj?)
 • Zupe?nie nowa konstrukcja wykorzystuj?ca najnowsz? generacj? procesorów Hitachi
 • Wysokiej klasy, cichy , wydajny i bardzo szybki mechanizm drukuj?cy orygina?u  (47 linii/s = 150 mm/s)
 • Mo?liwo?c wydruku faktur VAT
 • D?u?sza, 100 metrowa rolka papieru orygina?u
 • 42 formatki niefiskalne w standardzie, w tym transakcje elektroniczne, do?adowania GSM itd
 • Du?y, czytelny, 4-liniowy wy?wietlacz klienta
 • Wygodna i nowoczesna klawiatura dotykowa
 • Mo?liwo?c wymiany akumulatora bez konieczno?ci rozkr?cania urz?dzenia
 • Obcinacz papieru (opcja)
 • Najwy?szy standard wykonania
 • Nowoczesny i elegancki design
 • Mo?liwo?? komunikacji bezprzewodowej bluetooth
 • Obcinacz papieru

Dane techniczne

 

Informatyczny No?nik Danych (kopia elektroniczna)
 

 
 • karta SD/SDHC   

Eurofiskalizacja

 

  Mo?liwo?? zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej modu? fiskalny b?dzie rejestrowa? sprzeda?. 

Mechanizmy drukuj?ce

 

 • jeden mechanizm termiczny
 • 40 ilo?? znaków w wierszu
 • szeroko?? papieru: 57 mm
 • szybko?? wydruku: 47 linii/s
 • d?ugo?? rolki: 100m

Wy?wietlacz operatora

 

 • wspólny z wy?wietlaczem klienta

Wy?wietlacz klienta

 

 • alfanumeryczny LCD 4 x 20 znaków z regulacj? kontrastu i  pod?wietlenia

Komunikacja

 

 • 2 x RS232
 • 1 x USB
 • Szuflada  (interfejs napi?ciowy 6V)
 • Komunikacja Bluetooth po do??czeniu modu?u RSBT2 (opcjonalnie)

Zasilanie / pobór mocy

 

 • Zasilacz zewn?trzny 230V / 24V / 2A
 • Wbudowany akumulator zapewniaj?cy wydruk min. 6000 linii

Wymiary i waga

 

 • wymiary: 162 x 295 x 272 mm (szer. x wys. x d?.)
 • waga: ~ 3,3 kg

Zakres temperatur pracy

 

 • 5 – 40 oC

Baza towarowa

 

 • 250 000 nazw towarów
 • do 40 znaków nazwy towaru + dodatkowa linia opisu

Stawki podatkowe

 

 • 7 programowalnych stawek (A..G)

Wyposa?enie dodatkowe

 

 • Szuflada (opcja)

Ilo?? pozycji na paragonie

 
 • Do 255

Formy p?atno?ci

 

 • Gotówka
 • Karta (z dodatkowym opisem)
 • Czek (z dodatkowym opisem)
 • Bon (z dodatkowym opisem)
 • Kredyt (z dodatkowym opisem)
 • Waluta (z dodatkowym opisem)

Rabaty

 

 • Rabat kwotowy do pozycji paragonu
 • Rabat procentowy do pozycji paragonu
 • Rabat kwotowy do ca?ego paragonu
 • Rabat procentowy do ca?ego paragonu
 • Mo?liwo?? drukowania definiowanej nazwy rabatu

Raporty fiskalne

 

 • Raport dobowy
 • Raport okresowy
 • Raport okresowy miesi?czny
 • Raport okresowy rozliczeniowy

Raporty niefiskalne

 

 • Raport zmianowy
 • Raport wp?aty do kasy
 • Raport wyp?aty z kasy
 • Raport stanu kasy
 • Raport kasy
 • Podsumowanie sprzeda?y
 • Miesi?czne podsumowanie sprzeda?y
 • Raport bazy towarowej
 • Raport towarów zablokowanych
 • Raport serwisowy
 • Raport zmiany stawek PTU
 • Raport zmiany czasu
 • Raport kasjera

Dodatkowe funkcje

 
 • zmiana waluty ewidencyjnej („eurofiskalizacja”)
 • drukowanie faktur VAT
 • monitor transakcji (umo?liwia integracj? drukarki z systemami wideomonitoringu)
 • wydruk kodów kreskowych na paragonach (numer systemowy)
 • dodatkowa linia opisu dla ka?dej pozycji na paragonie
 • przypominanie o przegl?dzie okresowym
 • system raportów i wydruków umo?liwiaj?cy obs?ug? transakcji elektronicznych