Aktualności

Urządzenia z kopią elektroniczną.

Teraz to nie tylko drukarki fiskalne Thermal ale również dostępna w sprzedaży kasa fiskalna Posnet NEO EJ z modułem kopii elektronicznej oraz funkcją eurofiskalizacji.

Więcej >>

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

Dodaj

Posnet Thermal HD

Drukarka do zada? specjalnych

Posnet Thermal HD to zupe?nie nowa jako?? na rynku drukarek fiskalnych. Nowoczesne i unikatowe rozwi?zania technologiczne zastosowane w tej konstrukcji czyni? z drukarki Thermal HD idealne narz?dzie do obs?ugi sprzeda?y w punktach handlowych o wyj?tkowo du?ym nat??eniu ruchu.

Najwa?niejsze cechy

drukarki fiskalnej Posnet Thermal HD

 

Grafika i kody 2D na paragonach

Teraz w nag?ówku i stopce ka?dego paragonu, faktury i wydruku niefiskalnego mo?na wydrukowa? dowoln?, czarno-bia?? grafik?. Mo?e to by? np. logo sklepu, reklama lub grafika okoliczno?ciowa.

Kod 2D mo?na wydrukowa? w stopce paragonu lub faktury, a tak?e w dowolnym miejscu na wydruku niefiskalnym. Mog? stanowi? informacj? dla klienta lub dodatkowe dane ?atwe do wprowadzenia do systemu.
Obs?ugiwane standardy kodów 2D: QR Code, Aztec, Data Matrix, PDF 417.

 

Ró?ne wersje wy?wietlacza

Drukarka fiskalna Posnet Thermal wyst?puje w dwóch wersjach konstrukcyjnych, z wy?wietlaczami:

  • standardowym LCD 4x20 znaków
  • wolnostoj?cym LCD 4x20 znaków.

Istnieje mo?liwo?? przed?u?enia ramienia wy?wietlacza, aby uczyni? go bardziej widocznym dla klientów.

 

Wyj?tkowy mechanizm drukuj?cy

Nowoczesny i bardzo wytrzyma?y mechanizm drukuj?cy (?ywotono?? 150 km) z ceramicznym obcinaczem papieru w standardzie, pozwala na wydruk z pr?dko?ci? do 47 linii/s, a wrzutowy system drop in zapewnia wymian? papieru w kilka sekund.

Drukarka obs?uguje rolk? o d?ugo?ci 100m oraz dwie szeroko?ci papieru:

  • 80 mm
  • 57mm (po za?o?eniu przystawki).

Drukarka mo?e pracowa? w trzech trybach wydruku:

  • 56 znaków / 80mm,
  • 40 znaków/80mm
  • 40znaków/57mm.

Drukarka wyposa?ona jest ponado w czujnik blisko?ci ko?ca papieru. Pomara?czowa dioda informuje o zbli?aj?cym si? ko?cu rolki. Istnieje mo?liwo?? regulacji czujnika.

 

Generuj dowolne wydruki niefiskalne

56 znaków w wierszu, mo?liwo?ci formatowania czcionek oraz szeroki wybór formatek, w tym m.in. potwierdzenia p?atno?ci kart?, raporty, wydruki do systemów lojalno?ciowych, bony rabatowe, do?adowania GSM, pozwalaj? generowa? dowolne wydruki niefiskalne, dopasowane do potrzeb klienta.

 

Ethernet i porty komunikacyjne

Komunikacja przez Ethernet z równoczesn? obs?ug? kilku us?ug na ró?nych portach TCP umo?liwia jednoczesn? prac? z systemem sprzeda?owym, odczyt kopii elektronicznej i komunikacj? z systemem videomonitoringu.
Ponadto funkcja tunelowania portów COM umo?liwa bezpo?rednie pod??czenie do drukarki dodatkowych urz?dze? - skanera kodów kreskowych, drukarki paragonowej, dodatkowego wy?wietlacza itp.
Thermal HD ma równie? 2 porty RS232 oraz 1 port USB.

 

Kompatybilno?? z wi?kszo?ci? szuflad

Konfigurowane napi?cie sterowania szuflad? pozwala na wspó?prac? z szufladami z ró?nymi interfejsami napi?ciowymi: 6V, 12V, 18V, oraz 24V. Dzi?ki temu, drukarka wspó?pracuje z wi?kszo?ci? szuflad dost?pnych na rynku – równie? starszymi modelami.

 

Wydruk faktur VAT

Drukarki Thermal HD posiadaj? funkcj? wydruku faktur VAT bezpo?rednio na rolce kasowej.